Menu

Ogólne informacje WWRD w naszej szkole

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ogólne informacje

Drodzy Rodzice !

Pamiętajcie, że wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

1.Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju ?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

2. Na czym polega wczesne wspomaganie ?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

3. Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

4. Jakie dokumenty muszą zdobyć rodzice, by ich dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

Jeżeli rodzice są zaniepokojeni rozwojem swego dziecka, obserwują niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinni zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tam po dokładnej diagnozie poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzice powinni zgłosić się do placówki prowadzącej WWRD.

5. Na czym polega pomoc rodzinie dziecka ?

Narodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju lub upośledzonego są zawsze bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji - wyjaśnienia tego, co właściwie się stało, informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka.

 • Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania.
 • Udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem.
 • Udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
   

6. Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie ?

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora szkoły.
  W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
  • pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • psycholog
  • logopeda
  • terapeuta SI (terapi sensorycznej)/rehabilitant
  • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
  05-840 Brwinów
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
 • Tel.: 0 22 729 59 60
  Numery wewnętrzne:
  60 - sekretariat
  61 - FAX
  63 – Pokój nauczycielski
  65 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze
  69 - Portiernia
  70 – Pedagog
  71 – Psycholog
  72- Kierownik stołówki
  73 - Pielęgniarka
  101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica)
  105 lub 106 - Świetlica szkolna
  141 - nauczyciele w-f (hala sportowa)
  Faks: 22 739 51 61