• Ogólne informacje

    • Drodzy Rodzice !

     Pamiętajcie, że wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i objęcie go specjalistyczną opieką daje szansę na zminimalizowanie trudności rozwojowych lub ich całkowite wyeliminowanie.

     1.Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju ?

     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, a także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem.

     2. Na czym polega wczesne wspomaganie ?

     Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

     3. Kto i na jakich zasadach może być objęty wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

     Wczesnym wspomaganiem rozwoju może być objęte każde dziecko od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

     4. Jakie dokumenty muszą zdobyć rodzice, by ich dziecko mogło zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju ?

     Jeżeli rodzice są zaniepokojeni rozwojem swego dziecka, obserwują niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinni zgłosić się do poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tam po dokładnej diagnozie poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc niezbędnym dokumentem do zakwalifikowania dziecka do tego typu zajęć jest stosowna opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej. Z tym dokumentem rodzice powinni zgłosić się do placówki prowadzącej WWRD.

     5. Na czym polega pomoc rodzinie dziecka ?

     Narodziny dziecka z zaburzeniami rozwoju lub upośledzonego są zawsze bardzo trudnym wydarzeniem dla rodziny. Potrzebuje ona wtedy szczególnie wsparcia, pomocy we wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, psychoedukacji - wyjaśnienia tego, co właściwie się stało, informacji i wiedzy o chorobie lub problemach dziecka.

     • Rodzinę wspiera się w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania.
     • Udziela się instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem.
     • Udziela się pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
       

     6. Na jakich zasadach odbywa się wczesne wspomaganie ?

     • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
     • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
     • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
     • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora szkoły.
      W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
      • pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
      • psycholog
      • logopeda
      • terapeuta SI (terapi sensorycznej)/rehabilitant
      • inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 63 – Pokój nauczycielski 62 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie