• OGÓLNE

    •  

      

     Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 w Brwinowie      

     05-840 Brwinów,  ul. Piłsudskiego 11

     stowarzyszenieprzyjaciolzsnr1@gmail.com

      

      

     Dane identyfikacyjne:

     NIP:  534-238-83-75

     REGON:  141411231

     KRS: 0000297075

     Bank Spółdzielczy Biała Rawska

      

     konto: 68 9291 0001 0099 1021 2000 0010

      

      

     __________________________________________________________________________

     Statut

     Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1 w Brwinowie

      

     Rozdział I
     Postanowienia ogólne

     § 1

     1.            Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 1
     w Brwinowie
     ” w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem.

     2.            Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla niesienia pomocy szkołom, dzieciom i młodzieży.

      

     § 2

     1.            SiedzibąStowarzyszenia jest miasto Brwinów.

     2.            Terenem działaniaStowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

     3.            Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

      

     § 3

     Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

      

     § 4

     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

      

     § 5

     Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
     z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

      

     § 6

     1.            Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak i pieczęci według zatwierdzonego przez Zarząd wzoru.

     2.            Stowarzyszenie może posługiwać się logo zatwierdzonym przez Zarząd.

      

     § 7

     1.            Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
     o podobnych celach. 

     2.            Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

      

     Rozdział II
     Cele i środki działania

     § 8

     1.            Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, której misją jest działanie na rzecz polepszenia warunków życia i kształcenia dzieci i młodzieży.

     Celem Stowarzyszenia jest:

     -        prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych,
     w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży;

     -        wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;

     -        propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez edukację ekologiczną dzieci i młodzieży;

     -        pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej.

      

     § 9

     Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

     1.            Wspomaganie procesu kształcenia i rozwoju dzieci i młodzieży.

     2.            Pozyskiwanie środków na pomoc w organizacji wycieczek i wypoczynku dla dzieci
     i młodzieży.

     3.            Działanie na rzecz integracji dzieci i młodzieży szkolnej z gminy Brwinów z dziećmi
     i młodzieżą z innych regionów Polski i z zagranicy.

     4.            Organizowanie wystaw, pokazów, festynów, konkursów oraz imprez, dających możliwość prezentacji i popularyzacji szkół.

     5.            Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych.

     6.            Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów.

     7.            Wspieranie działań, mających na celu upowszechnianie kultury wśród dzieci
     i młodzieży.

     8.            Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej lub będącej w trudnej sytuacji materialnej poprzez udzielanie pomocy w formie stypendiów i nagród.

     9.            Wspieranie inicjatyw społecznych, mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

     10.        Propagowanie zdrowego trybu życia i pomoc w organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych.

     11.        Udział w budowaniu nowoczesnego warsztatu dydaktycznego i metodologicznego
     w szkołach.

     12.        Organizowanie zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

     13.        Motywowanie rodziców do działań na rzecz polepszania warunków kształcenia i życia dzieci i młodzieży.

     14.        Promocję i organizowanie wolontariatu.

     15.        Kształtowanie warunków, zapewniających bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży.

     16.        Wspomaganie rodziców poprzez poradnictwo i szkolenia.

     17.        Propagowanie działań na rzecz likwidacji barier, utrudniających edukację
     i funkcjonowanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w gminie Brwinów.

     18.        Inspirowanie, koordynowanie, wspieranie, organizowanie lub finansowanie form kształcenia, mających na celu podnoszenie kwalifikacji grona pedagogicznego, pracującego na rzecz szkół.

     19.        Wspieranie działań polegających na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci
     i młodzieży zaniedbanych środowiskowo.

     20.        Wydawanie książek, czasopism, broszur, związanych z celami Stowarzyszenia.

     21.        Popularyzację wiedzy o społecznościach lokalnych, inicjowanie powstawania wydawnictw i publikacji o gminie Brwinów.

     22.        Wspomaganie szkół w zakresie utrzymania i modernizacji ich obiektów.

     23.        Pozyskiwanie środków finansowych na rozbudowę i remonty obiektów użytku publicznego.

     24.        Organizowanie konferencji, konkursów, seminariów, szkoleń i wykładów, w celu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej ochrony środowiska.

     25.        Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji finansowej poprzez pomoc rzeczową
     i żywnościową.

      

     Rozdział III
     Członkowie – prawa i obowiązki

     § 10

     1.            Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

     2.            Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

     3.            Stowarzyszenie posiada członków:

     a.      założycieli,

     b.      zwyczajnych,

     c.      wspierających,

     d.      honorowych.

      

     § 11

     1.            Członkami założycielami są obywatele polscy,  mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych, którzy doprowadzili do założenia
     i zarejestrowania Stowarzyszenia. Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi. Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi w momencie podpisania deklaracji członkowskiej.

      

     § 12

     1.            Członkiem zwyczajnym może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pragnący realizować cele statutowe Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

     2.            Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

     a.      złoży deklarację członkowską na piśmie na podstawie uchwały Zarządu,

     b.      przedstawi rekomendacje dwóch członków zwyczajnych.

     3.            Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów, podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

      

     § 13

     1.            Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

     2.            Członkiem wspierającym Stowarzyszenie staje się osoba fizyczna lub prawna 
     po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów, podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

     3.            Członek wspierający może przekazać aktem darowizny nieruchomość lub przedmiot
     o dowolnej wartości na rzecz Stowarzyszenia lub aktem użyczenia do dyspozycji Stowarzyszenia.

      

     § 14

     1.            Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

     2.            Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek
     10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

      

     § 15

     Członkowie zwyczajni mają prawo:

     a.      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

     b.      zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

     c.      uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

     d.      do korzystania nieodpłatnie z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia,

     e.      do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia,

     f.        do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

     g.      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

     h.      zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

      

     § 16

     Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

     a.      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

     b.      uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków,

     c.      przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

     d.      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
     w Stowarzyszeniu,

     e.      dbania o dobre imię Stowarzyszenia, przyczyniania się do wzrostu jego znaczenia.

      

     § 17

     Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

      

     § 18

     Członek wspierający ma obowiązek:

     a.      wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,

     b.      przestrzegania Statutu, Regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

      

     § 19

     Członek wspierający będący osobą prawną reprezentowany jest przez swego przedstawiciela.

      

     § 20

     Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu, Regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

      

     § 21

     Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

      

     § 22

     1.      Utrata członkostwa następuje na skutek:

     a.      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

     b.      wykluczenia przez Zarząd:

     z powodu łamania Statutu, Regulaminów i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

     z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań za okres trzech miesięcy,

     z powodu nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

     ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia,

     c.      na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

     d.      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

     e.      śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

     2.      Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

      

     Rozdział IV
     Władze Stowarzyszenia

     § 23

     1.      Władzami Stowarzyszenia są:

     a.      Walne Zgromadzenie Członków,

     b.      Zarząd,

     c.      Komisja Rewizyjna.

     2.      Kadencja władz.

     a.      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnymzwykłą większością głosów. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

     b.      Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

     3.      Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

     4.      W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

      

     Walne Zgromadzenie Członków

     § 24

     1.      Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
     W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

     a.      z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

     b.      z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

     2.      Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.

     3.      W razie braku quorum, zwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić w tzw. drugim terminie. Podejmowane na nim uchwały są ważne bez względu na liczbę członków biorących w nim udział.

     4.      W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

     5.      Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

     6.      Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne zwołuje Zarząd dwa razy w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Członków. 

     7.      Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie Regulaminu obrad.

     8.      Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

     9.      Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało powołane.

     10.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

     a.      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

     b.      uchwalanie zmian Statutu,

     c.      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej),

     d.      udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     e.      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

     f.        uchwalanie budżetu,

     g.      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

     h.      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

     i.         rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

     j.         rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

     k.       rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa,

     l.         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

     m.    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,

     n.      podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

      

     Zarząd

     § 25

     1.      Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie
     z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

     2.      Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza
     i Skarbnika, których wybiera Zarząd, na pierwszym posiedzeniu, spośród swoich członków w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

     3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
     3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

     4.      Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa Regulamin Zarządu.

     5.      Do kompetencji Zarządu należą:

     a.      realizacja celów Stowarzyszenia,

     b.      kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

     c.      realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

     d.      planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,

     e.      zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

     f.        podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

     g.      ustalane wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

     h.      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

     i.         zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

     j.         przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia

     k.       ustalenie wysokości składek członkowskich.

     6.      Do kompetencji prezesa Zarządu należy:

     a.      kierowanie pracami Zarządu,

     b.      zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie im.

     7.      Prezes ma prawo do decydującego głosu, w przypadku równego rozłożenia głosów.

      

     Komisja Rewizyjna

     § 26

     1.      Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

     2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza, wybieranych na pierwszym posiedzeniu komisji.

     3.      Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak
     niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący.

     4.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

     a.      kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

     b.      ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,

     c.      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

     d.      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

     e.      wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

     f.        składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,,

     g.      zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie bezczynności w tym zakresie Zarządu Stowarzyszenia,

     h.      wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu,

     i.         wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

      

     Rozdział V

     Majątek i gospodarka finansowa

     § 27

     1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje:

     a.      ze składek członkowskich,

     b.      z darowizn, spadków i zapisów,

     c.      z dotacji, subwencji,

     d.      ze sponsoringu,

     e.      z dochodów z ofiarności publicznej,

     f.        z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

     g.      z odsetek i dochodów z kapitału.

     2.      Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

     3.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

     4.      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

      

     Sposób reprezentacji

     § 28

     Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli
     w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

      

     Rozdział VI
     Postanowienia końcowe

      

     § 29

     1.      Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów – w obecności, przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

      

     § 30

     1.      Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

     2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 63 – Pokój nauczycielski 62 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie