Menu

Regulamin projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość” Wiedza kluczem do przyszłości - ogólne informacje o projekcie Wiedza kluczem do przyszłości - Regulamin rekrutacji Wiedza kluczem do przyszłości - zajęcia dodatkowe Wiedza kluczem do przyszłości - zajęcia na basenie Wiedza kluczem do przyszłości - wyjazdy do teatru Wiedza kluczem do przyszłości - oferta zajęć Wiedza kluczem do przyszłości - harmonogram zajęć Harmonogram Projektu "Umiem coraz więcej"

Projekt Unijny

Regulamin projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

 

Regulamin

naboru uczniów do projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

1.       Projekt jest realizowany w latach 2014-2015 na terenie  województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, , Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2.       Adresatem projektu są uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej.

3.       W zajęciach może uczestniczyć 15 - 25 osobowa grupa uczniów.

4.       Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

5.       Grupą projektową opiekuje się koordynator grupy, będący nauczycielem szkoły, w której będą realizowane zajęcia.

6.       Formą realizacji projektu są zajęcia pozalekcyjne realizowane w bloku zajęć z nauki języka obcego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

7.       Zajęcia realizowane będą w terminie od września 2014 do grudnia 2014 i od stycznia 2015 do czerwca 2015 w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie.

8.       O liczbie godzin z poszczególnych zajęć decyduje szkoła, w której odbywają się zajęcia z zastrzeżeniem realizacji co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu z każdej grupy i takiej liczby pozostałych zajęć, aby w sumie średnio  miesięcznie dało to liczbę 20 godzin.

9.       Uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach z bloku zajęć pozalekcyjnych.

10.    Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w Projekcie są zobowiązani do złożenia pisemnej deklaracji  w terminie do 27.06.2014 r.

11.    Naboru do grupy projektowej dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły spośród uczniów, których rodzice zadeklarują na piśmie udział swoich dzieci w projekcie.

12.    W skład komisji wchodzą wychowawcy klas szóstych, nauczyciel matematyki, przyrody, języka angielskiego, szkolny doradca zawodowy.

13.    Dokonując naboru uczniów do grupy  komisja  bierze pod uwagę następujące kryteria:

13.1.          Pierwszeństwo osób z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi

13.2.          Średnia ocen na świadectwie z klasy piątej i średnia ocen z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego

13.3.          Opinia wychowawcy i nauczycieli przedmiotów

13.4.          Wyniki testu matematycznego – Duma 2014

13.5.          Równość szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu

14.    W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc (25) zostanie utworzona lista rezerwowa.

15.    Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

15.1.          Niezłożenia przez rodziców lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie

15.2.          Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie złożonej w formie pisemnej do dyrektora szkoły,

15.3.          Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania na zajęciach

15.4.          Zaprzestania nauki w szkole biorącej udział w Projekcie

15.5.          Nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć

16.    Skreślenia ucznia z listy uczestników dokonuje się na wniosek koordynatora.

17.    Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej.

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
  05-840 Brwinów
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
 • Tel.: 0 22 729 59 60
  Numery wewnętrzne:
  60 - sekretariat
  61 - FAX
  63 – Pokój nauczycielski
  65 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze
  69 - Portiernia
  70 – Pedagog
  71 – Psycholog
  72- Kierownik stołówki
  73 - Pielęgniarka
  101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica)
  105 lub 106 - Świetlica szkolna
  141 - nauczyciele w-f (hala sportowa)
  Faks: 22 739 51 61