• Regulamin projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

    •  

     Regulamin

     naboru uczniów do projektu systemowego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”

     1.       Projekt jest realizowany w latach 2014-2015 na terenie  województwa mazowieckiego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, , Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

     2.       Adresatem projektu są uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej.

     3.       W zajęciach może uczestniczyć 15 - 25 osobowa grupa uczniów.

     4.       Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

     5.       Grupą projektową opiekuje się koordynator grupy, będący nauczycielem szkoły, w której będą realizowane zajęcia.

     6.       Formą realizacji projektu są zajęcia pozalekcyjne realizowane w bloku zajęć z nauki języka obcego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym.

     7.       Zajęcia realizowane będą w terminie od września 2014 do grudnia 2014 i od stycznia 2015 do czerwca 2015 w wymiarze 20 godzin lekcyjnych miesięcznie.

     8.       O liczbie godzin z poszczególnych zajęć decyduje szkoła, w której odbywają się zajęcia z zastrzeżeniem realizacji co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu z każdej grupy i takiej liczby pozostałych zajęć, aby w sumie średnio  miesięcznie dało to liczbę 20 godzin.

     9.       Uczniowie uczestniczą we wszystkich zajęciach z bloku zajęć pozalekcyjnych.

     10.    Rodzice zainteresowani udziałem swoich dzieci w Projekcie są zobowiązani do złożenia pisemnej deklaracji  w terminie do 27.06.2014 r.

     11.    Naboru do grupy projektowej dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły spośród uczniów, których rodzice zadeklarują na piśmie udział swoich dzieci w projekcie.

     12.    W skład komisji wchodzą wychowawcy klas szóstych, nauczyciel matematyki, przyrody, języka angielskiego, szkolny doradca zawodowy.

     13.    Dokonując naboru uczniów do grupy  komisja  bierze pod uwagę następujące kryteria:

     13.1.          Pierwszeństwo osób z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi

     13.2.          Średnia ocen na świadectwie z klasy piątej i średnia ocen z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języka angielskiego

     13.3.          Opinia wychowawcy i nauczycieli przedmiotów

     13.4.          Wyniki testu matematycznego – Duma 2014

     13.5.          Równość szans dziewcząt i chłopców w dostępie do zajęć realizowanych w ramach Projektu

     14.    W przypadku liczby zgłoszeń przewyższającej liczbę miejsc (25) zostanie utworzona lista rezerwowa.

     15.    Uczeń zakwalifikowany do udziału w Projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku:

     15.1.          Niezłożenia przez rodziców lub prawnego opiekuna pisemnej deklaracji uczestnictwa dziecka w projekcie

     15.2.          Rezygnacji z uczestnictwa w projekcie złożonej w formie pisemnej do dyrektora szkoły,

     15.3.          Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia w przypadku rażącego naruszenia zasad zachowania na zajęciach

     15.4.          Zaprzestania nauki w szkole biorącej udział w Projekcie

     15.5.          Nieusprawiedliwionego opuszczenia powyżej 20% zajęć

     16.    Skreślenia ucznia z listy uczestników dokonuje się na wniosek koordynatora.

     17.    Na miejsce skreślonego ucznia koordynator grupy przyjmuje następnego ucznia z listy rezerwowej.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Brwinowie
   • sp1@brwinow.pl
   • sp1@brwinow.pl
   • Tel.: 22 729 59 60 Numery wewnętrzne: 60 - sekretariat 63 – Pokój nauczycielski 62 - Kadry, sprawy administracyjno-gospodarcze 69 - Portiernia 76 – Pedagog 76 – Psycholog 72- Kierownik stołówki 73 - Pielęgniarka 101 - Oddział przedszkolny (tzw. świetlica) 105 lub 106 - Świetlica szkolna 141 - nauczyciele w-f (hala sportowa) Faks: 22 739 51 61
   • 05-840 Brwinów ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11
   • Anna Kurman
   • Bożena Kruszewska
   • Dorota Targońska
  • Logowanie